Junior 2 Division Semifinalists

Congratulations to the Junior 2 Division Semifinalists!

Eunha Basu 
Katheryn Chan 
Jiayi Fu
Yunen Gu 
Matthew Gu 
Shunyee Hou 
Ryan Huang 
Michael Jiang 
Geonho Kim 
Dayou Kim 
Verity Leung 
Adam Li 
Daniel Liu 
Ethan Mihaescu 
Raditya Muljadi 
Masanobu Pires 
Puri Puengpipattrakul 
Christina Sung 
Zimu Wei 
Timothy Yang 
Taeeon Yoon 
Hanqi Zhang

Piano Competition home page

Get News from Us

Sign Up